Skip to content

an innovative model

that transforms realities
...

self-improvement + effort

Training offer

Each young people who joins Noima has a different starting point.

We therefore offer ongoing social and educational support, which enables us to identify and meet the needs of students aged between 16 and 24. We define flexible schedules that respond to an individualised work plan, which starts and ends in line with their personal needs and process.

Activation

Project preparation and definition programmes for each young people.

APPRENTICESHIP

Initial training in a professional sector.

Amb empreses
Formació professional inicial
A centres educatius

EXPERT TRAINING

Skilled training in a specific sector of interest for the young people.

Certificats professionalitat nivell 1
A Noima
Amb empreses
Formació Dual
Amb empreses

ADDITIONAL SKILLS

Space for training, engagement and participation.

Competències digitals
Teràpia a través de la natura
Mentoria
*The active programmes are displayed in bold and the medium-term activities planned by Noima are displayed in subdued colour.

Collaborate

The Noima School of La Garrotxa is possible thanks to the involvement of people and organisations committed to social transformation.

Programa d’acollida i arrelament al territori

Programa dirigit a joves nouvinguts a la Garrotxa que no disposen de la competència lingüística necessària per a poder iniciar un itinerari formatiu.

El projecte vincula l’aprenentatge de la llengua catalana amb el coneixement de l’entorn i la participació en el teixit social de la Garrotxa a través de diverses activitats, promovent l’arrelament al territori de l’alumnat.

El recurs pretén afavorir l’accés als diferents itineraris formatiu disponibles a la comarca i ser un punt de referència i suport per a joves.

Formació que ofereix
 • Competència lingüística en llengua catalana.
 • Competències TIC.
 • Competències transversals.
 • Coneixement de l’entorn.
Edat

Entre 16 i 18 anys.

Programa d’activació sociolaboral

Projecte formatiu que busca dotar d’eines i suport al jovent que està desvinculat del sistema formatiu i que tenen voluntat de revertir aquesta situació.

El projecte es vertebra al voltant d’una formació pràctica i una intervenció d’aprenentatge i servei on aplicar els aprenentatges realitzats. La formació inclou activitats per a treballar aspectes instrumentals, activitats TIC i orientació per a definir l’itinerari formatiu posterior.

Formació que ofereix
 • Primer contacte amb tasques d’oficis de manteniment i rehabilitació d’espais (electricitat, fusteria, pintura, paleteria, llauneria,…).
 • Coneixements bàsics d’atenció a persones (monitoratge, cura d’infants de gent gran,…).
Edat

Entre 16 i 19 anys.

Programa de formació a mida

Formació d’aprenent en empreses de la comarca de diversos sectors professionals, amb l’objectiu de generar un primer contacte amb el mercat de treball i guanyar experiència professional vinculada amb l’itinerari formatiu escollit.

Formació que ofereix
 • Formació professional inicial.
 • Coneixement del mercat de treball.
 • Competències transversals.
 • Pràctiques amb empresa.
 • Seguiment post inserció.
Edat

Entre 16 i 18 anys.

Projecte de prevenció de l'abandonament prematur del sistema educatiu

Projecte dirigit a alumnat de cicles formatius de grau mitjà per prevenir l’abandonament prematur del sistema educatiu. Es realitza amb la col·laboració dels centres educatius d’origen que són qui proposen els participants en el programa.

L’objectiu és enfortir el vincle de cada jove amb el seu itinerari formatiu, tenint en compte el desenvolupament acadèmic i personal de manera individualitzada i en coordinació amb els seus centres educatius.

Formació que ofereix
 • Espai de reforç educatiu
 • Orientació formativa i laboral
 • Tècniques d’estudi
 • Competència digital
 • Tutories i seguiment individualitzat
 • Coordinació amb els centres educatius i famílies
Edat

A partir dels 16 anys.

Programa de participació comunitària

Programa transversal amb mirada 360º dirigit a tots els participants dels diferents programes i activitats de l’escola.

Es treballa l’arrelament i sentit de pertinença a la comunitat a partir de la coordinació i dinamització d’activitats amb altres entitats o agents del territori.

Edat

Entre 16 i 24 anys.

Project preparation and definition programmes for each young people.

Programme aimed at youngsters who have recently arrived in La Garrotxa and do not have the necessary language skills to start a training road map.

The project links the learning of Catalan with knowledge of the environment and participation in the social network of La Garrotxa through different activities, encouraging regional ties for the student.

The resource seeks to encourage access to the different training road maps available in the district and to become a point of reference and support for young people.

Training offers
 • Catalan language skills.
 • ITC skills.
 • Cross-cutting skills.
 • Knowledge of the environment.
Age

Between 16 and 18.

Social and occupational activation programme

A training project that seeks to provide tools and support for youngsters who are not part of the educational system and are looking to reverse this situation.

The project is structured around practical training and work experience in which to apply the lessons learned. The training includes activities to work on instrumental aspects, ITC activities, and guidance in defining the subsequent training road map.

Training offered
 • Initial contact with space maintenance and refurbishment trades (electricity, carpentry, painting, brickwork, plumbing, etc.).
 • Basic knowledge of personal care (monitoring, childcare, caring for the elderly, etc.).
Age

Between 16 and 19.

Personalised training with companies

Apprenticeship training in local companies from different professional sectors for an initial contact with the labour market and to gain professional experience linked to the training road map chosen.

Training offered
 • Initial professional training.
 • Knowledge of the labour market.
 • Cross-cutting skills.
 • Work experience.
 • Post-insertion monitoring.
Age

Between 16 and 18.

Early school leaving prevention project

Project aimed at secondary education students set to leave school early, who have been previously identified and selected by the school of origin.

It aims to strength the ties of youngsters with their educational road map to avoid rifts and early leaving and works alongside schools.

Training offered
 • Guidance for training and occupational programmes.
 • Development of skills: educational support space.
 • Empowerment: ties with the school, motivation and commitment with the educational road map.
 • Ties to the region: leisure through new technologies and contact with nature as the main methods.
Age

Above 16.

Community participation programme

Cross-cutting programme with a 360º view aimed at all participants of the school’s different programmes and activities.

Roots and a feeling of belonging to the community is worked on through the coordination and promotion of activities with other organisations or agents in the region.

Age

Between 16 and 24.